E-P:n pystykorvakerhon säännöt

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Etelä-pohjanmaan Pystykorvakerhor.y ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaan Kennelpiiri r.y:n alue.

2 TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda puitteet met-

sästyspystykorva harrastajille koiransa kehittä-

miseksi ja edistää näiden koirarotujen harrastus-

ta. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä toimialueensa sidosryhmiin ja kuuluu Suomen Pystykorvajärjestö-Finska Spetsklubben r.y:n,

Suomen Harmaahirvikoirajärjestö-Finska Jämt-och

Gråhundklubben r.y:n jäsenyyteen.

3 TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys auttaa metsästyspystykorva harrastajia koiransa kehittämisessä ja jalostuksessa järjestämällä näyttelyitä, koe-,koulutus-,neuvonta-ja opastustoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

4 JÄSENET

Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua

metsästyspystykorvista kiinnostuneet henkilöt.

Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet sekä kutsuu kunniajäseniksi henkilöt, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi ja

kannatusjäseniksi yksityiset henkilöt ja juridiset

henkilöt. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet

maksavat liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen jäsenmaksun, joiden suuruuden päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Kannatus-ja kunniajäsenellä ei ole ääniokeutta.

5 JÄSENEN EROAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoitta-koon siitä yhdistyslain 13§ mukaisesti. ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäs-enen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on

toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Halitus kutsuu yhdistyksen jäsenet vuosittain helmi- maaliskuussa vuosikokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kirjallinen kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

Jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi

kokouksessa, on ilmoitettava siitä hallitukselle

viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti.

7 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle

puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja

kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-suus ja hyväksytään kokouksen työjärjestys.

2 Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

edelliseltä toimintakaudelta.

3 Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja

tilintarkastajain siitä antama lausunto.

4 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-

tuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

5 Vahvistetaan kuluvan toimikaudenn toimintasuun-

nitelma ja toimintaohjeet.

6 Määrätään liittymis-, jäsen- ja kertakaikkis-

jäsenmaksun suuruus ja vahvistetaan toimintasuun-

nitelmaan perustuva talousarvio.

7 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkas-tajien palkkiot kuluvaksi toimikaudeksi.

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituk-sen jäsenet erovuoroisten tilalle.

9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän vara-

miehensä.

10 Valitaan edustaja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri r.y:n sekä rotujärjestöjen vuosikokouksiin.

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus kat-

soo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hal-litukselta kirjallisesti, määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

9 KOKOUSMENETTELY

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen prusteella ellei 1/10 saapuvilla olevista äänioikeutetuista jäsenistä suljettua äänestystä vaadi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

10 HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi(1) vuosi ja hallituksen jäsenten kolme (3) vuotta, siten että neljä (4) hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus

kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen

päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jäsenen erottamista koskevassa asiassa tarvittava enemistö on 5/7 annetuista äänistä.

11 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita.

Hallituksen tehtävänä on muunmuassa:

– laatia yhdistykselle toimintaohjeet sekä hallituksen jäsenten työnjako.

– valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

ohjata ja valvoa toimintaa, jota varten hallitus voi valita 3-5 jäsenisiä työvaliokuntia jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolisia.

12 PUHEENJOHTAJA

Hallitusen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

13 NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin

tai varapuheenjohtaja halituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

14 TOIINTA JA TILIKERTOMUKSET

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee ennen tammikuun loppua toimittaa tilintarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen. Tilintarkastajien tulee kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle, sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

15 YHDISTYKSEN OMAISUUS

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja, sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia ja järjestää arpajaisia.

16 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen yhdistyksen koko-uksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan.

Ehdotus tulee hyväksytyksi jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa.

17 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa,

vähintään kuukauden välein pidettävässä Yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdis-

tyksen vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on tuettava yhdistyksen tarkoitusta.

18 JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.